Skip to content Skip to navigation

Academic Events

The Promotion, Polish and Discussion of 2021 NSFC Proposal

On January 6, the discussion workshop on the promotion and polish of 2021 National Natural Science Foundation of China (NSFC) proposal was held in Mingli Building 402 and Mingli Building 316. Participants in this activity include faculties in computer science department and faculties of electronic science department. The faculties in computer science department were arranged to discuss in Mingli Building 402, and the faculties in electronic science department were arranged in Mingli Building 316.

 

The faculties in the computer science department include Junsheng Zhou, Yang Lu, Qichun, Wang , Yanhui Gu, Bin Zhao, Yinxia Sun, Jun Li, Richen Liu, Ying Li, Weishi Shao, Xichen Yang, Xiaotong Wu, Bojia Duan, Wenzhu Yan, Chao Tan, and Ge Song, and that in the electronic science department include Gepu Guo, Zhuqing Zhu, Fenfei Hou, Yunsong Di, Xiaoqi Ni, Jingzhan Shi, Zhixing Gan, Ran Ye, Dan Zhu, and Chen Li.

 

In this activity, all the application projects were promoted and polised.