Skip to content Skip to navigation

Research

Big Data Mining and Its Application Team

Set up Time: 2013 Leader: Genlin Ji Members: Yudong Zhang, Jiaquan Gao, Bin Zhao, Peiming Bao, Chao Tan, Shuihua Wang Introduction The group of “Big Data...

Cryptography and Cyberspace Security Team

Approval Year : 2016 Leader : Futai Zhang Members : Bo Chen, Wanfeng Dou, Futai Zhang, Guoqiang Zhang, Qian Gao, Yinxia Sun, Yi Yin, Guiying Zhang, Limin Shen...

Natural Language Processing Team

Leader: Weiguang Qu Members: Junsheng Zhou, Yanhui Gu,Yi Zeng Introduction: The group of “Natural Language Processing” focuses mainly on machine learning based...

Machine Learning and Pattern Recognition Team

Approval Year: 2016 Leader: Ming Yang Members: Jianhua Xu, Weiling Cai, Fengyi Song, Jing Lv, Guihua Xing, Aibin Zheng, Wanqi Yang Introduction The group of “...

Management Science and Engineering Team

Approval Year: 2011 Leader: Gang Qian Members: Yi Chen, Xiangqian Feng, Huaigang Wu, Lingling Shen, Aiping Qiao Introduction The group of “Management Science...

Software Engineering Research Team

Approval Year: 2016 Leader: Wanfeng Dou Members: Min Yuan, Naisong Jiang, Xiaodong Bai, Weimin Huang, Jun Yang Introduction: Our team will carry on the...