Skip to content Skip to navigation

Research

Environmental Planning and Management

Approval Year: 2010 Leader: Yunxia Cui Members: Yi Qian, Biao Xie, Guowei Zhu, Kewei Dai, Yimin Zhang, Tinggui Jiang Introduction The Environmental Planning...

Pollution Control and Management

Approval Year: 2009 Leader: Shiyin Li Members: Fenghe Wang, Zhengui Wei, Liu Yang, Xianqiu Zhang, Wei Wei, Yong Zhang, Zhongyi Sheng, Rong Liu, Guozheng Jia...

Environmental Microbiology and Biotechnology

Approval Year: 2009 Leader: Wenhui Zhong Members: Jinbo Zhang, Huan Deng, Yongcui Deng, Cheng Han Introduction The Environmental Microbiology and Biotechnology...

Environmental Ecology and Ecological Remediation

Approval Year: 2003 Leader: Guoxiang Wang Members: Jine Liu, Tingxi Zhang, Ruiming Han, Chenfei Shi, Xiaoguang Xu, Yanping Zhao Introduction The Environmental...