Skip to content Skip to navigation

Research

Geographic Information Modeling and Process Simulation

Approval Year: 2015 Leader: A-Xing Zhu Members: Changqing Zhu, Jian Liu, Zhiyao Song, Min Chen, Linwang Yuan, Shuo Li, Yongning Wen, Liang Ning, Qiang Dai,...

Environmental Evolution and Modern Processes

Approval Year: 2005 Leader: Yongjin Wang Members: Yongjin Wang, Jian Wang, Zhenshang Liu, Zhiren Xie, Hao Yang, Guoxiang Wang, Hongyu Liu, Jiayi Xiao, Zhijun...

The Creation of Theory and Method of Virtual Geographic Environments

Approval Year: 2007 Leader: Guonian Lv Members: Guonian Lv, Guo’an Tang, Yehua Sheng, Xuejun Liu, Yong Zha, Yunmei Li, Yi Long, Xueying Zhang, Linwang Yuan,...

Soil nitrogen cycling and its environmental effects

Approval Year: 2013 Leader: Zucong Cai Members: Jinbo Zhang, Wenhui Zhong, Han Yang, Zhenggui Wei Introduction The studies of the group are focused on the...