Skip to content Skip to navigation

Faculty

Qingguo Meng Associate Professor

Research Interests: 
 • Disease of aquatic Crustacean
 • Immunology of aquatic Crustacean
 • Spiroplsma
Bio: 

Educational Background

PhD, Hydrobiology, Nanjing Normal University (2010)

MA, Aquaculture, Zhejiang University (2006)

BA, Animal husbandry, Qingdao Agricultural University (2000)

Research Projects

 • National Natural Sciences Foundation of China (NSFC No. 31570176), The molecule mechanism of arginine metabolic from Spiroplasma eriocheiris in stress resistance and pathopoiesis,2016/01-2019/12
 • National Natural Sciences Foundation of China (NSFC No. 31200139),Screening and identificating interaction proteins of Spiroplasma eriocheiris ALP41 in Chinese mitten crab hemocytes, 2013/01-2015/12
 • National Natural Sciences Foundation of China (NSFC No. 31402332), iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of different kinds of hemocytes from Procambrus clarkii upon Spiroplasma eriocheiris infection, 2015/01-2017/12
 • Natural Science Foundation of Jiangsu Province (Grant No. BK20151545), iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of Litopenaeus vannamei with IHHNV infection,2015.07-2018.06
 • Natural Science Foundation of Jiangsu Province (Grant No. BK2011786), Identification the pathogen and establish control methods of Macrobrachium rosenbergii “dixin”disease, 2011.09-2014.12
 • Natural Science Foundation of the Jiangsu Higher Education Institutions of China (Grant No. 11KJB240001), The function of cytoskeleton protein in Spiroplasma eriocheiris,2011.09-2013.12

Journal Articles

 • Hou Libo,Xiu Yunji,Wang JIan,Liu Xiaoqian,Liu Yuhan,Gu Wei,Wang Wen,Meng Qingguo(*). iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of Macrobrachium rosenbergii hemocytes during Spiroplasma eriocheiris infection,Journal of Proteomics. 2016, 136:112-122.
 • Xiu Yunji,Wang Yinghui,Bi Jingxiu,Liu Yuhan,Ning Mingxiao,Liu Hui,Li Shuang,Gu Wei,Wang Wen,Meng Qingguo(*). A novel C-type lectin is involved in the innate immunity of Macrobrachium nipponense. Fish & Shellfish Immunology,2016,50:117-126.
 • Xiu Yunji, Hou Libo, Liu Xiaoqian, Wang Yinghui, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Isolation and characterization of two novel C-type lectins from the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense. Fish & Shellfish Immunology, 2015, 46(2):603–611.
 • Ding Zhengfeng, Xia Siyao, Xue Hui, Tang Jianqing, Ren Qian, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Direct visualization of the novel pathogen, Spiroplasma eriocheiris, in the freshwater crayfish Procambarus clarkii (Girard) using fluorescence in situ hybridization. Journal of Fish Diseases 2015, 38(9), 787–794.
 • Xiu Yunji, Wang Yinghui, Jing Yunting, Qi Yakun, Ding Zhengfeng, Meng Qingguo (*),Wang Wen (*). Molecular cloning, characterization, and expression analysis of two different types of lectins from the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense. Fish & Shellfish Immunology. 2015, 45:465–469.
 • Xiu Yunji, Wu Ting, Meng Xinhe, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Identification and isolation of a spiroplasma pathogen from diseased oriental river prawn, Macrobrachium nipponense, in China: A new freshwater crustacean host. Aquaculture. 2015, 437:270–274.
 • Hou Libo, Liu Xiaoqian, Jing Yunting, Zhang Jia, Ding Zhengfeng, Huang Yanqing, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Molecular cloning and characterization of the lipopolysaccharide andβ-1,3-glucan binding protein from red claw crayfish, Cherax quadricarinatus. Aquaculture, 2015, 441:1–7.
 • Gu Wei, Yao Wei, Zhao Yang, Pei Siyu, Jiang Chenkang, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Establishment of spiroplasma-infected hemocytes as an in vitro laboratory culture model of Chinese mitten crab Eriocheir sinensis. Veterinary Microbiology, 2014, 171(1-2):215-220.
 • Gu Wei, Chen Jing, Hou Libo, Huang Yanqing, Xia Siyao, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). The superoxide dismutase from red claw crayfish, Cherax quadricarinatus: molecular cloning and characterization analysis. Zoological Science, 2014.31(11):725-734. 
 • Meng Qingguo, Hou Libo, Zhao Yang, Huang Xin, Huang Yanqing, Xia Siyao, Gu Wei, Wang Wen(*). iTRAQ-based proteomic study of the effects of Spiroplasma eriocheiris on Chinese mitten crab Eriocheir sinensis hemocytes. Fish and Shellfish Immunology, 2014, 40(1):182-189.
 • Ding Zhengfeng, Tang Jianqing, Xue Hui, Li Jiajia, Ren Qian, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Quantitative detection and proliferation dynamics of a novel Spiroplasma eriocheiris pathogen in the freshwater crayfish, Procambarus clarkii. Journal of Invertebrate Pathology, 2014, 115(1):51-54.
 • Xiu Yunji, Feng Jia, Lu Weiqiang, Liu Dandan, Wu Ting, Zhu Huanxi, Liu Peng, Li Wenjie, Ren Qian, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang, Wen(*). Identification of a novel cognate cytosolic Hsp70 gene (MnHsc70-2) from oriental river prawn Macrobrachium nipponense and comparison of its expressions withthe first cognate Hsc70 (MnHsc70-1) under different stresses. Cell Stress & Chaperones, 2014, 19(6):949-961.
 • Xiu Yunji, Wu Ting, Liu Peng, Huang Ying, Ren Qian, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). Molecular cloning and characterization of the lipopolysaccharide and beta-1,3-glucan binding protein from oriental river prawn, Macrobrachium nipponense. Molecular Biology Reports, 2014, 41(6):3935-3944.
 • Wu Ting, Ding Zhengfeng, Ren Meng, An Liang, Xiao Zhengyun, Liu Peng, Gu Wei, Meng Qingguo(*), Wang Wen(*). The histo- and ultra-pathological studies on a fatal disease of Prussian carp (Carassius gibelio) in mainland China associated with cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2). Aquaculture, 2013, 412-413:8-13.
 • Meng Qingguo, Chen Jing, Xu Chenchao, Huang Yanqing, Wang Ya, Wang Tingting, Zhai Xiaoting, Gu Wei, Wang Wen(*). The characterization, expression and activity analysis of superoxide dismutases (SODs) from Procambarus clarkii. Aquaculture, 2013, 406-407:131-140.
 • Xiu Yunji, Wu Ting, Du Jie, Yao Wei, Li Wenjie, Ding Zhengfeng, Ren Qian, Gu Wei, Meng Qingguo (*), Wang Wen (*). Molecular characterization and expression analysis of extracellular copper/zinc superoxide dismutase (ecCuZnSOD) from oriental river prawn, Macrobrachium nipponense. Aquaculture, 2013, 380-383:23-28.
 • Meng Qingguo, Du Jie, Yao Wei, Xiu Yunji, Li Yue, Gu Wei, Wang Wen(*). An extracellular copper/zinc superoxide dismutase (ecCuZnSOD) from Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis and its relationship with Spiroplasma eriocheiris. Aquaculture, 2011, 320(1-2):56-61.
 • Meng Qingguo, Ou Jiangtao, Ji Huyan, Jiang Xuejiao, Gu Wei, Wang Wen(*). Identification and characterization of spiralin-like protein SLP25 from Spiroplasma eriocheiris. Veterinary Microbiology, 2010, 144(3-4):473-477.
 • Meng Qingguo, Li Wenjie, Liang Tingming, Jiang Xuejiao, Gu Wei, Wang Wen(*). Identification of adhesin-like protein ALP41 from Spiroplasma eriocheiris and induction immune response of Eriocheir sinensis. Fish and Shellfish Immunology, 2010, 29(4):587-593.
 • Meng Qingguo, Gu Wei, Bi Keran, Ji Huyan, Wang Wen(*). Spiralin-like protein SLP31 from Spiroplasma eriocheiris as a potential antigen for immunodiagnostics of tremor disease in Chinese mitten crab Eriocheir sinensis. Folia Microbiologica, 2010, 55(3):245-250.

Honors and Awards

Discovery of a novel pathogen spiroplasma in economically aquatic crustaceans and studies on its pathogenesis, China Higher Education Institutions Nature Science Prize Second Class Prize, 2014, (Wen Wang,Qingguo Meng,Wei Gu,Ting Wu,Wenjie Li,Qian Ren,Jiangtao Ou,Tingming Liang,Kaihe Du)

Research on prevention and control of tremble disease of Chinese mitten crab caused by spiroplasma,Chinese Agricultural Science Prize Second Class Prize,2014-2015,(Wen Wang,Hui Chen,Qingguo Meng,Wei Gu,Ting Wu,Boxian Hua,Qian Ren,Shaowu Yin,Ping Fang,Wenjie Li,Guoqin Zhou,Xiang Zhang,Maoyou Zhang,Caixia Ding,Wenhao Ding)

Study on novel aquatic crustaceans disease caused by spiroplasma and building the methods to prevent and control this disease,Jiangsu Province Nature Science Prize first Class Prize, 2014, (Wen Wang,Qingguo Meng,Wei Gu,Ting Wu,Wenjie Li,Shaowu Yin,Kaihe Du,Boxian Hua,Guoqin Zhou,Yali Hu,Hongyang Zhu)

The discovery the novel pathogen of aquatic crustaceans disease and building the methods to prevent and control this disease,Jiangsu Province Ocean and Fishing Bureau ocean and fishing science and technology innovation Prize first Class Prize, 2013, (Wen Wang,Qingguo Meng,Wei Gu,Ting Wu,Wenjie Li,Shaowu Yin,Qian Ren,Jiangtao Ou,Tingming Liang,Kaihe Du,Boxian Hua,Guoqin Zhou,Jiangjun Wang,Yali Hu,Hongyang Zhu)

Contact

Phone:+86-025-85891955

Mobile:15850581960

E-mail:mlzzcld@aliyun.com