Skip to content Skip to navigation

Research

BOOKS

Name of work Publisher Publishing date Author(s)
Genetics Science Publishing & Media Ltd.(CSPM) June, 2013 Cheng Luogen(chief editor), Xu Xiaofeng, Yan Jie, Zhou Xue, Zhou Zhou, Gu Shuyu, Jiang Guofang, Cheng Luogen
Genetics Experiments Science Publishing & Media Ltd.(CSPM) June, 2013 Cheng Luogen, Zhou Zhou
Practical Breeding Technology of Marble Goby Hainan Publishing House March,2014 Yin Shaowu, Wu Guangming
modular course of microbiology experiment Higher Education Press April, 2014 He Wei
Outline of Chinese Mayflies Science Publishing & Media Ltd.(CSPM) January, 2015 Zhou Changfa, Su Cuirong, Gui Hong