Skip to content Skip to navigation

Faculty

Bin Zhong Associate Professor

Bio: 

Education 

  • Sep, 2005 – Jun, 2010    Ph. D. in theoretical physics, Nanjing Normal University, China (Advisor: Prof. Xiao Zhenjun).
  • Sep, 2001 – Jun, 2005    B. S. in physics teacher education, Nanjing Normal University, China

Work Experience

  • Sep, 2012 – Jun, 2015     Lecturer, Nanjing Normal University, China
  • Jul, 2015 – present      Associate professor, Nanjing Normal University, China

Publications

  1. Study of (Lambda)over-bar decay parameter in J/psi -> Lambda(Lambda)over-bar decay, Zhong Bin, Ping Rong-Gang, Xiao Zhen-Jun, Chinese Physics C  2008, 32(9) 692-696
  2. Measurement of the asymmetry parameter for the decay (Lambda)over-bar -> (p)over-bar pi(+), Zhong Bin et al for BES Collaboration, PHYSICAL REVIEW D 2010, 81(1) 012003
  3. CP INVARIANCE STUDY OF J/psi -> Lambda(Lambda)over-bar AND Lambda NONLEPTONIC DECAYS IN HELICITY FRAME, Zhong Bin, Liao Guangrui, ACTA PHYSICA POLONICA B 2015, 46(12) 2459-2466

Contact

  • Business Address: Nanjing Normal University 1, Wenyuan Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu, China
  • Work Phone: +86-25-85891951-8442
  • E-mail: zhongb@njnu.edu.cn